مصرف بهار نارنج در کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل مفید است.مصرف بهار نارنج در کاهش اضطراب بیماران قبل از عمل مفید است

تحقیقات نشان می دهد: عرق «بهار نارنج» به عنوان یک دارو در کاهش استرس قبل از عمل جراحی مفید است. دکتر محمود اخلاقی در تحقیقات خود با هدف مقایسه تاثیر عرق بهار نارنج بر اضطراب بیماران قبل از عمل جراحی به بررسی تاثیرات آرام بخشی بهار نارنج به عنوان دیازپام پرداخت. این مطالعه کارآزمایی بالینی دوسوکور تعداد ۶۰ بیمار ۱۴ تا ۴۸ ساله مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد جهت عمل جراحی انتخابی نوع متوسط به صورت در دسترس، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه ۳۰ نفره تقسیم شدند. دو ساعت قبل از عمل به گروه یک ۱۰۰ سی سی عرق بهار نارنج و به گروه دو محلول یک قرص ۵ میلی گرمی دیازپام در ۱۰۰ سی سی آب به صورت خوراکی داده شد. در این پژوهش میزان اضطراب بیماران توسط پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر و علایم حیاتی بیماران قبل و دو ساعت پس از دریافت دارو ثبت شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد؛ گروه ها از نظر ویژگی های دموگرافیک، نبض و اضطراب قبل از عمل همان بودند، میزان اضطراب موقتی پس از مصرف دارو در هر دو گروه مصرف کننده بهار نارنج و دیازپام کاهش یافت. تغییرات تعداد نبض و فشار خون در هر دو گروه قبل و بعد از مصرف دارو تفاوت آماری معنی داری نداشت. خلاصه این مقاله در ویژه نامه طب تکمیلی مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به چاپ رسیده است.

 

/ 2 نظر / 25 بازدید